Общи условия

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ НА  „ЛИДЕРА ТРЕЙДИНГ ЛТД” ЕООД ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИЛОЖИМОСТ 
 

 • Настоящите Общи търговски условия се прилагат за всички сделки между „ЛИДЕРА ТРЕЙДИНГ ЛТД” ЕООД, като Продавач и неговите Купувачи – търговци и юридически лица, по повод предлаганите от “ЛИДЕРА ТРЕЙДИНГ ЛТД” ЕООД стоки , освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор. Относно сделките на „ЛИДЕРА ТРЕЙДИНГ ЛТД” ЕООД с Купувачи – физически лица, които са потребители, съгласно § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, се прилагат общите разпоредби на настоящите търговски условия, доколкото същите не противоречат на раздел „Особени правила на покупко-продажбата на стоки от „Лидера Трейдинг ЛТД” ЕООД  в случай, че Купувачът е физическо лице – потребител, съгласно § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на закона за защита на потребителите”.
   
 • Настоящите Общи търговски условия регламентират търговската дейност на „ЛИДЕРА ТРЕЙДИНГ ЛТД” ЕООД и са валидни при всички оферти, споразумения и/или доставки за стоки и/или услуги между “ЛИДЕРА ТРЕЙДИНГ ЛТД” ЕООД и Купувача, за които не е уговорено изрично нещо друго. Промени от тези условия са допустими само и единствено с изрично и писмено съгласие на Продавача. Счита се за задължение на Продавачa да направи Общите търговски условия публични и общодостъпни, а на Купувачът да се запознае по собствена инициатива с тях. Общите търговски условия са в основата на всяка оферта, сделка, сключен Индивидуален договор за покупка на стоки и/или всяко отделно договорно споразумение.
   
 • Търговските условия на Купувача не са приложими за “ЛИДЕРА ТРЕЙДИНГ ЛТД” ЕООД. Различни разпоредби и/или изисквания на Купувача не стават автоматично част от договорка за продажба и не ангажират по никакъв начин Продавача, освен ако те не са изрично потвърдени и приети като част от тази договорка в писмена форма от Продавача. В случай, че потвърждението на Продавача се различава от изискванията на Купувача, то Купувачът следва да възрази писмено в рамките на 5 (пет) работни дни. Договореност за доставка влиза в сила дори и при липса на специално отделно споразумение, с писмен документ, издаден от Продавача, наречен Проформа фактура.
   
 • Общите търговски условия на “ЛИДЕРА ТРЕЙДИНГ ЛТД” ЕООД действат считано най-ранното от: а) отправяне на оферта от “ЛИДЕРА ТРЕЙДИНГ ЛТД” ЕООД ; б) заявяване на стока от Купувача; в) сключване на Индивидуален писмен договор, който не изключва изрично прилагането на Общите търговски условия; г) настъпване на друго релевантно обстоятелство. 
   
 • В случай, че отделни клаузи от Общите условия станат изцяло или частично недействителни, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила. Страните ще предоговорят, с добра воля, условията на всяка недействителна клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде заменена по право от съответната повелителна правна норма.

 

Дефиниции:
За целите на настоящите Общи търговски условия:
А. Продавач е: „Лидера Трейдинг ЛТД” ЕООД.
Б. Купувач са: съответните Клиенти (купувачи, дистрибутори), които сключват индивидуален договор за покупка на стоки с „Лидера Трейдинг ЛТД” ЕООД.
В. „Индивидуален договор за покупка на стоки” е: Договорът, който се сключва между Продавача и Купувача.
Г. Уреди/ апарати са: Всички уреди и/или апарати (козметично оборудване), които се предлагат в асортимента на или са предложени чрез оферта от Продавача.
Д. „Стока/и” са: Всички стоки, вкл. уреди/апарати (козметично оборудване), които се предлагат в асортимента на или са предложени чрез оферта от Продавача.
Е. „Минимален задължителен асортимент” са: определени по вид и количество стоки от асортимента на Продавача, които Купувачът се задължава да закупува от Продавача всеки месец. 
Ж. „Официална ценова листа” е: продуктовата листа на „Лидера Трейдинг ЛТД” ЕООД, в която са определени базовите цени, на които стоките на Продавача се продават на търговските обекти и/или крайните потребители.

 

I. Цени

 

1.1. Всички стоки, предмет на Индивидуалните договори за доставка на стоки са индивидуализирани по вид, разфасовка, в която се предлагат, минимално доставно количество и цена (с и без ДДС) в Оферта и/или Приложение №1, която/което се предоставя на Купувача при подписване на Индивидуалния договор за доставка на стоки. 
1.2. В случай, че не е договорено друго, цените за стоките на Продавача са валидни от неговия склад, находящ се в град София, ул.”Кукуш” № 1. 
1.3. Цените са с включен пакетаж, без включени разходи за доставка и без включени разходи за монтаж, освен в случаите когато не е уговорено нещо друго и потвърдено от Продавача в писмен вид. Оферираните цени са с включен ДДС, в съответствие със законовата ставка, освен ако изрично не е упоменато друго. 
1.4. Приложение №1 може да се актуализира едностранно от Продавача. Продавачът следва да изпрати писмено предизвестие за това на Купувача и/или да обяви новите цени в електронния сайт на „Лидера Трейдинг ЛТД” ЕООД. Новите цени влизат в сила в срок от 7 (седем) календарни дни след изпращане на предизвестието от Продавача или публикуването им в електронния сайт на „Лидера Трейдинг ЛТД” ЕООД.
1.5. Всяко увеличение на разходите във връзка с изпълнението на договора, възникнали след неговото сключване, в това число разходи за превоз, митнически такси, данъци и други публични вземания, е за сметка на Купувача.
1.6. Всички оферирани цени са в български лева, изчислени по фиксинга на БНБ за 1 EURO = 1.95583 лв., към датата на подписване на Индивидуалния договор за доставка на стоки. При промяна от БНБ на курса на Еврото, всички цени и задължения следва да се приемат в Евро по посочения в предходното изречение курс, преизчислени в Български лева по новия курс на БНБ в деня на плащане.


ІІ. Оферта и Заявка на стоки


2.1. Писмените оферти на Продавача са стандартни с валидност от 30 (тридесет) календарни дни от датата на издаване на офертата, освен ако в самата оферта не е посочено изрично нещо друго.
2.2. Отправена от Купувача до Продавача Заявка за доставка на стоки става обвързваща за Продавача и има силата на договор между страните, ако е извършена в писмена форма, от оторизирано писмено от Купувача лице, с 
изрично посочване на стоката по вид и количество и е потвърдена от Продавача в писмена форма или чрез извършване на доставка в съответствие със Заявката.
2.3. В случай, че поради производствена или друга причина Продавачът не може да достави определен вид стока, Продавачът уведомява Купувача за вида на стоката, която не може да се достави и срокът, за който ще бъде спряна доставката. В случай, че уведомяването по предходното изречение е направено по електронен път, то същото се счита за направено в момента, в който електронното съобщение попадне в информационна система, която е извън контрола на Продавача (по смисъла на ЗЕДЕП). В този случай се прилагат разпоредбите на раздел ІV, т. 4.10. от настоящите Общи търговски условия.
2.4. При вече сключена сделка последващо едностранна промяна на вече договорените количества в Заявката от страна на Купувача не е разрешено, освен ако не бъде извършено с писменото съгласие на Продавача. 


ІІІ. Доставка, предаване и приемане на стоки


3.1. Инициативата за доставката следва да е на Купувача, като Продавачът може да организира доставката въз основа на негови инструкции. Срокът на извършване на доставката е 7 (седем) дневен, считано от постигането на съгласие за това, в случай, че не е уговорено изрично нещо друго от страните. 
3.2. В случай, че Купувачът няма възможност да получи поръчаната стока от склада на Продавача, то доставката може да се организира от Продавача, като това може да стане само въз основа на писмено споразумение между страните по Договора и само с изричното съгласие на Продавача.
3.2.1. В случай, че доставката на закупените стоки бъде организирана от страна на Продавача, то доставката е за сметка на Купувача по реда и условията на външната търговска фирма, за което Купувачът трябва да се е запознал по негова инициатива. 
3.2.2. В случаите, когато Продавачът приема да организира доставката и монтажа, то цената и датите се договарят отделно съобразно графика и заетостта на монтажния екип.
3.3. В случай на доставка "франко склада на Продавача" стоката се предава на Купувача или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Купувача, като подписва придружаващите стоката документи, като по отношение на представителите на Купувача, товарещите/ приемащите стоките лица, които се намират в помещенията, стопанисвани от Купувача или управляват МПС, в което се товарят заявени стоки, се презюмират за надлежно упълномощени и Купувачът предварително потвърждава приемането от тях и носи отговорност за действията на лицата, получили стоките. 
3.4. В случай, че Купувачът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Продавача, последният се освобождава от задължението си да достави заявената стока.
3.5. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Купувача (или друг получател) в брой на сумата по наложения платеж, посочен в товарителницата,придружаваща пратката.
3.6. Рискът от загуба или повреда на стоките, предмет на покупко-продажбата, преминава върху Купувача веднага щом същите напуснат склада на Продавача, дори и в случаите, когато последният е ангажиран с организирането на транспорта до Купувача. 
3.7. Забавяне на експедицията по причини извън контрола на Продавача прехвърлят отговорността от закъснението върху Купувача, след уведомяване на последния. Освен ако не е договорено изрично друго, изборът на превозвач се прави от Продавача.
3.8. Техническата информация за размери, тегло и други параметри на стоките и/или на пакетажа е ориентировъчна и следва да се тълкува в контекста на обичайните технически допустими отклонения, освен ако тя не е изрично писмено потвърдена като автентична от страна на Продавача. В случай, че стоките са произведени съгласно предоставени от Купувача технически спецификации, то тя се счита за поверителна информация и Продавачът е длъжен да не я предоставя на трети страни.
3.9. При получаване на стоките, предмет на продажбата, в склада на Продавача, Купувачът е длъжен незабавно да я прегледа, като ако констатира явни недостатъци и/или липса на някой от придружаващите я аксесоари, незабавно да информира Продавача. В този случай се съставя Констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от двете страни. В Протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци.
3.10. При дистанционна продажба Купувачът е длъжен незабавно да прегледа стоката и ако констатира явни недостатъци и/или липса на някой от придружаващите я аксесоари, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В този случай това следва да бъде отбелязано на транспортните документи по реда, начина и условията на куриерската/ спедиторска фирма, в противен случай Продавачът не носи отговорност за установени по-късно щети, предявени без да бъдат спазени условията на куриерската/ спедиторска фирма. Дефекти на част от доставените стоки не дава право за отхвърляне на цялата доставка. Продукти с нарушена цялост на опаковката, отворени, ползвани, облепени със стикери на клиента и/или с изтекъл срок на годност не могат да бъдат върнати и остават за сметка на Купувача. В случай на несъвместимост на стоки и/или друго рекламацията се приема след попълване на анкета и декларация, предоставени от Продавача, и по преценка с удостоверение за несъвместимост и/или друго към конкретния продукт.   
3.11. Ако стоките, предмет на продажбата, са дефектни, но тези дефекти не са явни недостатъци и/или липса на някой от придружаващите я аксесоари,  Купувачът е длъжен да предяви в 7 (седем) дневен срок от откриването им, своите претенции за това писмено до Продавача и ако последният ги уважи, то Продавачът има право на избор дали да замени или ремонтира увредените стоки. Транспортните разходи, свързани с подмяна, ремонт или друго са за сметка на Купувача. Под дефект се разбира недостатък на стоката, вследствие на неправилен дизайн, лоши материали или лошо изпълнение, различаващ се от явен недостатък, а не на механично увреждане, възникнало по време на транспорт. Ако отстраняване на недостатъците не бъде извършено в рамките на разумен срок - до 30 (тридесет) календарни дни, тогава Купувачът има право да иска намаление на покупната цена. Гаранционни претенции не са свързани с физическо износване и/или повреда, причинени от неправилна и/или прекомерна употреба, както и от неправилен монтаж. Служителите на Продавача предоставят на Купувача технически консултации безплатно. Тези консултации и препоръки се основават на опита и знанията на Продавача и не се считат за гаранция. Затова те не могат да бъдат основания за претенции към Продавача. 
3.12. Купувачът няма право да продава стоки, на които срокът на годност е изтекъл. Ако Купувачът не изпълни задължението си по предходното изречение и/или в резултат на продадена или предоставена от Купувача стока с изтекъл срок на годност на търговски обект и/или краен потребител, Продавачът претърпи имуществени и/или неимуществени вреди, Купувачът дължи обезщетение за всички вреди (загуби и пропуснати ползи), в т.ч. нарушен имидж на Продавача, в действителния им размер, но не по-малко от 10 000 лева (5 000) евро. Обезщетението се начислява автоматично. За всяко едно нарушение се изготвя протокол за констатация, който се предоставя на Купувача.
3.13. В случай че, срещу Продавача бъдат заведени искове и/или бъдат съставени актове и наложени имуществени санкции от държавни органи и/или рекламации от съконтрагенти на Купувача и/или крайни потребители поради обстоятелства, свързани с неизпълнение на някои от задълженията на Купувача съгласно настоящите Общи търговски условия и/или предоставяне на невярна информация, Купувачът е длъжен да заплати всички разноски на Продавача, свързани с това, в т.ч. санкции, обезщетения, държавни такси, адвокатски хонорари и др. в 3 (три) дневен срок от възникването им.


ІV. Начин на плащане


4.1. В случай, че изрично не е уговорено друго, плащането на стоките следва да бъде извършено при получаването им или преди експедирането на стоките при положение, че Купувачът не може да получи лично стоките в офиса/склада на Продавача. По преценка на Продавача той може да изиска от Купувача незабавно или авансово плащане, както и особено в случаите на нови доставки на стоки в период на активни задължения от страна на Купувача по предходни доставки. 
4.2. Продавачът издава на Купувача фактура за стойността на закупените стоки.
4.3. В случаите, когато Купувачът е платил авансово стоките или част от тях и по негова вина не са спазени сроковете на окончателно плащане и/или не е спазено друго условие по сделката с повече от 30 (тридесет) календарни дни, то Продавачът може да счита извършеното авансово плащане като задатък или да промени цените като уведоми за това писмено Купувача. В случай, че Продавачът приеме подобни промени, то той е в правото си да променя единичните цени, съобразно методиките му на ценообразуване. 
4.4. В случай, че до изтичане на срока за отложено плащане, посочен в Индивдуалния договор (ако е договорено такова), Продавачът е извършил повече от една доставка, дължимите за всяка доставка плащания се извършват от Купувача в договорения срок, който не може да се сумира, и важи самостоятелно за всяка отделна доставка. 
4.5. Наличието и размерът на кредитния лимит и/или стоковия кредит (ако има такива) се договарят индивидуално между страните. В случай, че е договорен кредитен лимит и Купувачът превиши неговият размер, Продавачът, освен останалите права по тези Общи търговски условия, автоматично и без предизвестие, има право да спре доставката/продажбата на стоки на Купувача.
4.6. В случай че, Купувачът не изпълни точно задължение за плащане по една доставка, стоковия кредит, както и всички задължения по доставки със следващи падежи стават незабавно изискуеми, без допълнителна покана, като Продавачът, освен правото си на неустойка по т. 4.7., има право да прекрати доставките/ продажбите за неопределен срок. 
4.7. При забава в плащането на дължимата цена по извършени доставки и/или забава да получи заявени стоки, Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на 0,5 % от стойността на неизплатената сума по доставка, съответно стойността на неполучената заявена стока, за всеки ден забава, но не повече от 20% от стойността на неизплатената сума по доставка, съответно стойността на неполучената заявена стока. 
4.8. Предвидените в тези Общи търговски условия, Индивидуалния договор за доставка на стоки и Приложенията към него, неустойки се начисляват автоматично, за което Продавачът издава на Купувача фактура.
4.9. Продавачът дължи на Купувача неустойка в размер на 0,5% от стойността на заявените, но недоставени по нейна вина стоки за всеки ден забава, но не повече от 20% от стойността на заявените, но недоставени стоки.
4.10. Продавачът не дължи неустойка в случаите по раздел ІІ, т. 2.2. от тези Общи търговски условия, както и при забава на доставка, която не се дължи на негово виновно поведение или забава, която е предизвикана от независещи от Продавача и/или форсмажорни, производствени или административни причини и/или вътрешен/ международен транспорт.
4.10.1. В случай, че неспазване срока на доставката е резултат и вследствие на непреодолима сила, природни бедствия, трудови спорове и/или други форсмажорни събития, които са извън контрола на Продавача, следва съответстващо удължаване срока за доставка. Продавачът се задължава незабавно да информира Купувача за тази промяна, както и да предостави материали за потвърждение на възникналите възпрепятстващи събития.


V. Права и задължения на страните


5.1. Продавачът е длъжен:
5.1.1. Да поеме организацията и доставката на стоките, предмет на Индивидуалните договори за доставка на стоки, при условията описани в тях и в настоящите Общи търговски условия.
5.2. Продавачът има право:
5.2.1. Да получи определената цена по начина, в размера и сроковете, уговорени в тези Общи търговски условия и/или в Индивидуалния договор за доставка на стоки и/или в Приложенията към него. 
5.2.2. Да определя едностранно минимални и максимални цени за продажба на стоките от Купувача, като при промяна на цените Продавачът е длъжен да уведоми Купувача 30 (тридесет) календарни дни предварително.
5.3. Купувачът е длъжен:
5.3.1. Да получи стоките или в случаите, когато е уговорен друг начин на доставка, да приеме извършената доставка. 
5.3.2. Да заплати определената цена по начина, в размера и сроковете, уговорени в тези Общи търговски условия и/или в Индивидуалния договор за доставка на стоки и/или в Приложенията към него.
5.3.3. Да спазва всички указания на Продавача относно съхранението на стоките. Всички разходи за изпълнение на задълженията по предходното изречение са за сметка на Купувача.  
5.3.4. Да изпълнява задълженията си по настоящите Общи търговски условия, по Индивидуалния договор за доставка на стоки, както и по Приложенията към него. 
5.3.5.  Да изпълнява указанията, дадени от Продавача. 
5.3.6. При реализация на стоките да се съобразява с рекламната и маркетингова политика на Продавача.
5.4. Купувачът няма право без предварителното писмено съгласие на Продавача да продава онлайн стоките на Продавача.
5.4.1. В случай, че Продавачът е дал писмено съгласие за продажба на стоките онлайн, то Купувачът следва да спазва  препоръчителните минимални цени, определени от Продавача.
5.4.2. Купувачът е уведомен, че се изисква минимален месечен оборот за продажбите от електронния магазин, който се определя от Продавача индивидуално за всеки случай.
5.5. В случай, че Купувачът иска да направи промоции и/или продажба на комплекти стоки, то за това е необходимо писмено одобрение от страна на Продавача.
5.6. В случай, че Купувачът наруши задълженията си по чл.5.4. и/или по чл. 5.5., то той дължи на Продавача обезщетение за всички вреди (загуби и пропуснати ползи), в т.ч. нарушен имидж на Продавача, в действителния им размер, но не по-малко от 10 000 лева (5 000) евро. Обезщетението се начислява автоматично. За всяко едно нарушение се изготвя протокол за констатация, който се предоставя на Купувача.


VІ. Техническа информация и инструкции за ползване на продуктите на Продавача


6.1. Купувачът се задължава да използва стоките само въз основа на изброените от Продавача технически параметри и указания. Ако в указанията за приложение на стоките/продуктите не са упоменати случаи на употреба, необходими на Купувача, се препоръчва той първо да проведе изпитване и/или консултация с техници за възможното им ново приложение. Това е особено важно при приложения, в които е налице комбиниране на ключовите фактори като високи температури, вибрации, износване или въздействие на химически агресивни продукти.


VII. Гаранционни условия за уреди и апарати


7.1. Гаранцията важи само след получаването на Гаранционна карта в склада на Продавача или ведно с доставката на стоките от куриерската фирма и подписването на същата карта от
Купувача.
7.2. Рекламации на закупени от Продавача уреди и/или апарати се извършва на адрес: 1345 София, ж.к. Захарна фабрика, ул. Кукуш 1, сграда Ентел, вх. 2, ет. 4.
7.3. Рекламация следва да се предяви в писмен вид с точно описание на вида на претендираните дефекти и подлежи на одобряване след като се установи, че възникването им не е в резултат от лошо натоварване, транспортиране, съхраняване и/или неправилна употреба от страна на Купувача.
7.4. Купувачът губи правото си на рекламация :
- по отношение на дефектите, които могат да бъдат забелязани при обикновен преглед на вещта (включително и такива по опаковката) от момента, в който приеме същата;
- при всяко смесване, преработка, ползване и/или преопаковане на вещите, което се счита за безусловен знак за приемането им.
7.5. Всички рекламации и гаранции са изключени, след като Купувачът продаде съответните уреди и/или апарати на трети лица.
7.6. Продавачът не носи отговорност за неподходящото използване на уредите и/или апаратите, дължащо се на неспазване на указанията за експлоатация.
7.7. При уважаване на рекламация Продавачът може да предложи извършване на ремонт на уредите/апаратите, замяна с качествени такива за своя сметка или намаляване на цената ненадвишаващо 10 % (десет процента) от договорената стойност на уредите/апаратите.
7.8. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е появил в гаранционен срок.
7.9. Гаранцията не важи за счупени или повредени по време на работа електроди и други допълнителни към уредите/апаратите аксесоари.
7.10. Повреди, причинени от неправилно съхранение, експлоатация или транспортиране се отстраняват за сметка на купувача, като транспортните разходи при евентуална подмяна/замяна не са включени в цената.
7.11. Гаранцията не важи при:
липса на гаранционна карта
и/или непълно изплащане на уредите/апаратите.
7.12. Гаранцията не важи в случаи, при които повредата е причинена от:
- работа при лоши условия, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности и/или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя; 
- опит за отстраняване на повредата от клиента и/или от неупълномощени лица;
- използване на некачествени консумативи;
- поправки и/или промени, нанесени във фактурата и/или в гаранционната карта впоследствие;
- природни бедствия, кражби и др.;
- гаранционният сервиз е безплатен в посочения гаранционен срок (труд и материали), но не включва транспортни разходи до и от офиса/склада на Продавача и/или транспорт до страната -производител.
7.13. Гаранцията важи само, ако при изпращането на уреда/апарата за ремонт, той е в оригиналната си опаковка, добре пакетиран и уплътнен и е придружен от оригинална гаранционна карта за вписване на сервизното посещение и протокол с описание на повредата.
7.14. Всяка друга отговорност на Продавача, освен ангажираната по горепосочения ред рекламационна отговорност, е изключена съгласно настоящите Общи търговски условия.


VIII. Неизпълнение. Спиране


Прекратяване на Индивидуалния договор за доставка на стоки
8.1. Независимо от останалите права (на изпълнение и/или обезщетение) по настоящите Общи търговскиусловия и/или Индивидуалния договор за доставка на стоки и/или Приложенията към него, Продавачът има право незабавно да прекрати изцяло или частично Индивидуалния договор за доставка на стоки или да спре изпълнението му, в случай че: 
8.1.1. Купувачът е в забава на плащането на свои задължения и/или поиска отсрочване на плащанията и/или с действията си уврежда и/или намалява  имуществото си.
8.1.2. Купувачът действа в противоречие с уговореното в тези Общи търговски условия и/или Индивидуалния договор за доставка на стоки и/или Приложенията към него.
8.1.3. Купувачът и/или неин кредитор подаде молба за откриване производство по несъстоятелност или е открито производство по несъстоятелност спрямо него, или Купувачът подаде молба за откриване на производство по ликвидация.
8.1.4. В случай на форсмажор.
8.2. Продавачът може да прекрати действието на Индивидуалния договор за доставка на стоки като отправи едномесечно предизвестие до Купувача.
8.3. В случаите по раздел VІІI, т. 8.1. от тези Общи търговски условия всяко неизпълнено от Купувача задължение за плащане с настъпил падеж, става незабавно ликвидно и изискуемо и Купувачът дължи цялата сума - главница, лихви и съответните неустойки, без допълнителна покана. 
8.4. Купувачът има право да поиска прекратяване на Индивидуалния договор за доставка на стоки: 
8.4.1. С едномесечно писмено предизвестие и при условие, че всички активни заявки по Индивидуалния договор за доставка на стоки и евентуалните Анекси към него са изпълнени и платени.
8.4.2. При наличие на взаимно съгласие изразено в писмена форма. 
8.5. Независимо от причините, довели до прекратяване на договора, Продавачът има право да получи в деня на прекратяване на съответния Индивидуален договор за доставка на стоки, плащане за всички заявени от Купувача стоки. В случай че, Купувачът не изпълни задълженията си по предходното изречение, то Купувачът дължи неустойката предвидена в раздел ІV, т. 4.7. от тези Общи търговски условия, която се начислява автоматично.


IХ. Особени правила на покупко-продажбата на стоки от електронния магазин в случай, че Купувачът е физическо лице – потребител, съгласно § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите


9.1. В случай, че Купувачът е физическо лице – потребител, съгласно § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, то следните разпоредби, посочени по–горе трябва да намират приложение, както следва: 
А. Чл. 3.6. - относно преминаването на риска при дистанционна продажба следва да се чете: Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Купувача-Потребител в момента, в който той или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.
9.2. При дистанционна продажба на стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставяне на стоката, Купувачът – Потребител има право да се откаже от договора без да дължи обезщетение или неустойка, както и на всички права по чл. 50 – 54 от ЗЗП в тази връзка.
9.3. В случай, че Купувачът - Потребител упражни правата си горепосочените разпоредби от Закона за защита на потребителите, той информира Продавача за решението си преди изтичането на 14-дневния срок. За да осъществи правото си на отказ, Купувачът- Потребител може да използва стандартния формуляр за отказ, образец който е публикуван на сайта на дружеството: http://lideratrading.net/, или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора и изпрати съобщение до Продавача за упражняване на това си право на отказ преди изтичането на срока по чл. 9.2. от настоящите Общи търговски условия.
9.4. Купувачът - Потребител е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.
9.5. Продавачът е длъжен да възстанови на Купувача - Потребител в пълен размер заплатената от него продажна цена не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, на която Купувачът - Потребител е упражнил горепосоченото право.
9.6. Продавачът не носи отговорност за допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Купувачът - Потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача.
9.7. Купувачът – Потребител може да упражни правото си по чл. 9.2. само ако стоките, предмет на покупко-продажба от електронния магазин, не са измежду тези, нормативно определени в чл. 57 от ЗЗП. 
9.8. Независимо от търговската гаранция на стоките, предмет на продажбата, Продавачът отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно ЗЗП.


Х. Конфиденциалност и лични данни


10.1. Страните се задължават да се отнасят към договорната документация, в т.ч. и към информацията в Приложенията към всеки Индивидуален договор, като към строго конфиденциална.
10.2. По смисъла на настоящия Договор за конфиденциална се счита всяка информация, във всякаква форма, писмена или друга (независимо дали естеството на конфиденциалност е изрично или се подразбира), касаеща предмета на този договор, стратегическите планове на страните, продукти, процеси, методи, техники, ноу-хау, формули, маркетингови проучвания и прогнози, финансови данни, анализи на конкуренцията, данни за персонала, списъци с наети лица, компютърни програми, компютърен софтуер (в т.ч. код и свързана документация), ценова политика, маркетингови споразумения и др. подобни.
10.3. В случай че, по преценка на Продавача и/или при наличието на доказателства (устни или писмени), Купувачът е нарушил клаузата за конфиденциалност, то същият дължи на Продавача обезщетение за всички вреди (загуби и пропуснати ползи) и нарушен имидж на Продавача, в действителния им размер, но не по-малко от 5 000 лева (2 500) евро. За всяко едно нарушение на клаузите за конфиденциалност се изготвя Протокол за констатация, които се предоставя на Купувача.
10.4. Продавачът е администратор на лични данни. Продавачът гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Купувачите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи и/или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи търговски условия, Купувачът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Продавача за целите на договора за покупко-продажба на стоки от Продавача.


ХI. Заключителни разпоредби


11.1. Купувачът ще продава стоките от свое име и за своя сметка, без да обвързва Продавача със задължения към трети лица.
11.2. Продавачът запазва правото на собственост върху стоките до пълното удовлетворяване на всички вземания и плащания, произтичащи от сделката. Настоящето важи и в случаите на отложено плащане и/или консигнация. 
11.2.1. Евентуално погиване, открадване и/или повреждане на стоките, както и претенции на трети лица към Купувача не го освобождават от задълженията му за пълното заплащане на стоките към Продавача. Стоки, върху които Продавачът запазва правото на собственост, не могат да бъдат обект на разпореждане от страна на Купувача. Отношението на индивидуални искове по текущата сметка и баланс не засяга запазването на правото на собственост. В случай на искови претенции, запори, конфискация и/или други изпълнителни способи върху такива стоки, извършени по искане на трети лица, Купувачът следва да уведоми незабавно Продавача.
11.2.2. Упражняване клаузата за право на собственост и/или налагане на запор върху доставката от Продавача не се счита за прекратяване на договора. 
11.3. Правата на Купувача по настоящите Общи търговски условия, Индивидуалния договор за доставка на стоки, Анексите и Приложенията към него  не могат да бъдат прехвърляни от Купувача на трети лица, освен с писменото съгласие на Продавача.
11.4. Всички уведомления и изявления по настоящите Общи търговски условия и/или по Индивидуалния договор за доставка на стоки се извършват писмено и се адресират до страната, до която са отправени. Уведомяването се счита за получено, ако се достави лично, или се изпрати по факс, или по e-mail с потвърждение на получаването, с препоръчана поща или с куриерска пратка на адресите за кореспонденция на страните по договора, посочени н началото на всеки Индивидуален договор за доставка на стоки. При промяна на посочените адреси, страната следва писмено да уведоми другата за тези промени. Ако това не бъде извършено съобщението се счита за надлежно връчено на посочения в Индивидуалния договор за доставка на стоки адрес.   

           
Настоящите Общи търговски условия могат да бъдат променяни от “Лидера Трейдинг ЛТД” ЕООД.
 

Настоящите Общи търговски условия са достъпни за преглед от всички клиенти на електронната страница на „Лидера Трейдинг ЛТД” ЕООД, а именно: http://lideratrading.net/
 

Продавачът полага грижа информацията относно Общите търговски условия в търговския обект да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на посочените телефони: +359 2 957 08 90 и на следния уебсайт сайт: http://lideratrading.net/  
 

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.06.2018 г. и са валидни за всички Клиенти и Дистрибутори на „Лидера Трейдинг ЛТД” ЕООД.